خرید بلیت
B
Ticket
1400/11/01

مرکز آمار رشد اقتصادی ۶ ماهه را ۴.۱ درصد اعلام کرد

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به رقم ۳,۶۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳,۱۳۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳,۴۵۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳,۰۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵,۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴,۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ دارد.